Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming / AVG (de nationale toepassing van de General Data Protection Regulation / GDPR) is onze vereniging bezig om een overzichtelijke privacybeleid te formuleren. Onderaan deze pagina een eerste aanzet; dit is een werk in wording en zal in de komende maanden worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.

Het bestuur is alvast stappen aan het ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel mogelijk te verschonen uit openbare documenten, om toegang tot persoonsgegevens van leden te beperken tot degene die dergelijke informatie moet inzien om de leden deel te laten nemen aan de activiteiten van de vereniging, en om structureel vast te leggen wie welke data mag inzien en waarom.

Er zijn een aantal gegevens die bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld namen van (oud)bestuurders en NAW-gegevens van huidige leden), en een aantal gegevens die betrekking hebben op het ledenbestand van het huidige jaar die wij gebruiken voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen, o.a. allergieën. Mocht je op welk moment dan ook inzage willen hebben in de gegevens die wij van jou bewaren, stuur aub een email naar secretaris@ravenskeep.nl ; je ontvangt binnen 7 dagen antwoord, en uiterlijk binnen 4 weken een compleet overzicht. We streven ernaar om dat termijn nog meer te verkorten.

Wij hebben besloten om géén cookies te gebruiken op onze website; daar hoef je in ieder geval geen zorgen over te maken. En we zijn achter de schermen bezig om alle oude gegevens te verschonen die niet meer nodig zijn, en alle nieuwe gegevens zo op te slaan dat ze geen dag langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Mocht je suggesties en/of vragen hierover hebben, horen wij het graag!

 

Privacyverklaring Ravenskeep Adventures

Ravenskeep Adventures (de ledenvereniging) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Grondslag en doel

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wij zijn dat wettelijk verplicht.
 • Wij hebben daarvoor uw toestemming.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang.

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat wij de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen.
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 • Zodat wij activiteiten kunnen organiseren voor de leden.
 • Zodat wij gepast kunnen handelen in noodgevallen tijdens evenementen.
 • Zodat wij u kunnen e-mailen als dit nodig is om de activiteiten van de vereniging uit te kunnen voeren.
 • Zodat wij u kunnen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Zolang bewaren wij de volgende gegevens:

 • Contactgegevens: vijf jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij anders gevraagd
 • Medische gegevens: één jaar na een evenement
 • Klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht

NB: De namen van deelnemers aan evenementen worden in principe permanent bewaard.

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ledenvereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ravenskeep.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, nemen wij contact met u op om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

De ledenvereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen uitsluitend in noodgevallen, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ravenskeep Adventures vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Alleen het bestuur en organisatie van de ledenvereniging en vrijwilligers die wij hebben ingeschakeld vanuit ons ledenbestand, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar secretaris@ravenskeep.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website.